Armin Service

ارورلباسشویی ال جی

1- ارورIE. وقتی کد خطا  IEدرنمایشگر لباسشویی نمایش داده شود باید به نکاتزیر توجه کرد.

اب ورودی

اتصالات اب ورودی.

فشار اب ورودی اب دستگاه.

فیلتر شیربرقی

شیر برقی باید 2 Kیا 8 Kاهم داشته باشد

سیم کشی .7برد دسگاه

2- ارور OE.درهنگام بوز این خطا وارور باید به نکات زیر توجه کرد.

ارتفاع شلنگ تخلیهدستگاه کمتر از یک متر باشد

فیلتر پمپتخلیه چک شود.

هیدروستاد دستگاه چک شود

پمپ تخلیه برسی شود160تا 177 کیلو اهم باشد .

سیم کشیه دستگاه برسی شود

برد دستگاه چک شود

3- ارور UE. این ارور بستگی به موارد زیر دارد.

حجم بار داخل دیگ برسی شود.

نوعجنس لباس داخل دیگ .

شیب دستگاه بعداز نصب دستگاه شیب بیش از 1درجه نباشد.

تاخو برسی شود.

روتور و استاتور برسی شود

برد دستگاه برسی شود.

4- ارور  DE درهنگام بوز این خطا به نکات زسر وجه کنید.

زبانه در دستگاه برسی شود

لولایه در دست لباسشویی برسی شود.

پنل جلویه لباسشویی برسی شود .

حل نصب میکروسویچ لباس شویی برسی شود

اتصالات وسیم کشیه  میکرو سویچ لباسویی برسی شود

برد لباسشویی برسی شود

5- ارور  TEدرهنگام بروزاین ارور درلباسشویی ال جی موارد زیر را برسی کنید .

ترمیستور لباسشویی برسی شود باید اهم ترمیستور بین 44تا 53 کیلو اهم باشد.

هیتر لباسشئیی برسی شود اهم بین24.7تا 28 کیلو باشد

اتصالات وسیم کشی برسی شود

برد لباسشوی ال جی برسی شود

6- ارور FEدرهنگام این ارور در لباسشوی ال جی باید به نکات زیر توجه کرد.

شیر برقیهورودیه لباسشویی برسی شود اهم شیربرقی بین 2تا 8 کیلو اهم باید باشد.

هیدروستاد وشلنگرابته درین برسی شود .

اتصالات وسیم کشی برسی شود.

بردالترنیک  لباسشویی چک شود

7- ارور PE  درهنگام بروز لین مشگل به نکات زیر توجهکنید.

هیدروستاد وشلنگ رابط بهدرین تخلیه لباسشویی برسی شود.

اتصالات وسیم کسکشیی برسی شود .

برد الکترونیک لباسشویی برسی شود

8- ارورCE  درهنگام این ارور یا خطلا در لباسشویی ال جی به نکات زیر توجه کنید.

استاتوردستگاه برسی شوداهم استاتور بین 8تا11 اهم باید باشد.

تاخویه لباسشویی برسی شود.

اتصالات لباسشویی برسی شود.

برد دسگاه برسی شود

9- ارور LE درهنگام بروز این خطا یاارور درلباسشویی ال جی باید نکات زیر برسی شود .

حجم لباس داخل دیگ لباس شویی چک شود.

تاخو موتور لباسشویی چک شود.

استاتور موتور باسشویی چک شود.

روتور موتور لباسشویی برسی شود.

میکروسویچ لباسشویی چک شود.

اتصالات وسیم کشه لباسشویی برسی شود.

برد الکترونیک لباسشویی برسی شود.

10- ارور وکد خطاSEیا5E درهنگام بوروز یا دیده شدن این خطا به نکات زیر توجه شود

درهنگام بروز این خطا اشکال ازسنسور برد بوده که نیاز جدی به تعمیر دارد.

ابتدا دستگاه را از برق بکشید وخاموشکنید.

بگزارید دستگاه به مدت 10دقیقه به

همین حالت باقی بماند ومجددا بهبرق وصل کنید

ماشین لباسشویی را به پریز برق وصل کنید وسیکل شستوشوراراه اندازی کنید.

اگر دوباره به همین ارور برخورد کردین به تکنسین تماس بگرید

11- ارور وکد خطا PF

این خطا به دلیل موجود خرابی دربرد الکترونیک اصلی مدار است .

12=کد خطا وارور AE

این خطا درلباسشویی موجد نشتی درلابسشویی است برسی شود

25% تخفیف برای ثبت درخواست تعمیر به صورت آنلاین

برندهای تجهیزات

گروه آرمین سرویس با بروزرسانی مداوم دانش تکنسین های فنی خود به صورت تخصصی به عیب یابی و رفع ایراد انواع برندهای خارجی و ایرانی مسلط می باشد

ثبت آنلاین درخواست تعمیر!