Armin Service

ارورماشین لباسشویی اریستون ARISTON

F01= درهنگام بروزاین خطا ترمینال موتور اتصالی کرده است سوکت G9 برسی شود

F02= این ارور نشانی از خرابیه تاخو موتور لباسشویی میدهد اگر موتور سه فاز است باید  پایه هایه 6و7 سوکت G9 باید دارایه اهم باشد درغیر این صورت موتور سوخته وزغال موتور لباسشویی برسی شود

F03= این خطا خرابیه سنسور ترموستات شستوشویه لباسشویی را میدهد پایه هایه 11و12 باید مقاومت 20کیلواهم را نشان بدهد

F04= این خطا خرابیه هیدروستات را نشان میدهد وباید برسی شود

F05= درهنگام بروز این مشکل پمپ تخلیه یا هیدروستات به خوبی عمل نمیکند پایه هایه 8و9 سوکت G9باید 220اهم داشته باشد

F07= در هنگام بروز این مشکل خرابی درقسمت المت یا هیدروستات است برسی شود سوکت 5و6 باید اهم داشته باشد

F08= درهنگام این خطا خرابی در قسمت رله المت است برسی شود

F09= درهنگام بروز این خطا خرابی درقسمت برد اصلی است قسمت EPROM

F10= درهنگام بروز این خطا خرابی در قسمت هیدروستات است به خوبی عمل نمیکند

F11= این خطا نشان گر این است که پمپ تخلیه درست عمل نمی کند

25% تخفیف برای ثبت درخواست تعمیر به صورت آنلاین

برندهای تجهیزات

گروه آرمین سرویس با بروزرسانی مداوم دانش تکنسین های فنی خود به صورت تخصصی به عیب یابی و رفع ایراد انواع برندهای خارجی و ایرانی مسلط می باشد

ثبت آنلاین درخواست تعمیر!