Armin Service

ارورھای چند مدل از ساید بای ساید دوو

تعمیر یخچال ال جی

کد خطا F1– این خطا مربوط می شود بھ سنسور فریزر – قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور فریزر مقدار اھم سنسور چک شود – خرابی از

مدار برد الکترونیک است – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا r1 – مشکل ارور سنسور یخچال – معیوب بودن سنسور مقدار اھم سنسور چک شود – بررسی سیم ھای مرتبط بھ سنسور – خرابی
از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا rt – مشکل ارور از سنسور دمای محیطی می باشد – مقدار اھم سنسور چک شود – ممکن است خرابی از برد باشد – سیم ھای
ارتباطی بررسی شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا d1 – علت خطا از سنسور برفک زدائی – مقدار اھم سنسور چک شود – سیم کشی بررسی شود – تعویض سنسور – و در آخر ایراد
از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا dr – این خطا از خرابی کلید درب یخچال است تعویض کلید – درب یخچال را باز و بستھ نمایید – دستگاه را از پریز برق جدا کرده
و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا dF – اشکال این ارور از خرابی کلید درب فریزر است تعویض کلید – درب یخچال را باز و بستھ نمایید – دستگاه را از پریز برق
جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا dH – پیغام ارور از خرابی سوئیچ در dar Hoem می باشد
کد خطا C1 – مشکل این خطا از غیر عادی بودن سیکل چرخھ می باشد
کد خطا F3 – این خطا نشان دھنده غیر عادی بودن عملیات برفک زدائی می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز
تماس بگیرید
کد خطا d2 – دستی شدن عملیات برفک زدائی
کد خطا E1 – پیغام خطا از سنسور یخ ساز مقدار اھم سنسور چک شود – سیم ھای ارتباطی بررسی شود – تعویض سنسور ودر آخر
خرابی از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا EF – علت ارور مربوط است بھ سنسور جریان flow – سیم ھای ارتباطی چک شود – تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد
کنترل – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا Et – اشکال خطا از سنسور تراز – مقدار اھم سنسور چک شود تعویض سنسور
کد خطا E0 – مشکل خطا خرابی شیر برقی می باشد شیر برقی ورودی آب را تست نمایید – تعویض شیر برقی – دستگاه را از پریز برق
جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا Eu – پیغام خطا از سنسور یخ ساز مقدار اھم سنسور چک شود – سیم ھای ارتباطی بررسی شود – تعویض سنسور ودر آخر
خرابی از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

25% تخفیف برای ثبت درخواست تعمیر به صورت آنلاین

برندهای تجهیزات

گروه آرمین سرویس با بروزرسانی مداوم دانش تکنسین های فنی خود به صورت تخصصی به عیب یابی و رفع ایراد انواع برندهای خارجی و ایرانی مسلط می باشد

ثبت آنلاین درخواست تعمیر!