Armin Service

ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل HC/77H90507F RH FSR

ارور یخچال وستینگهاوس

کد خطا 1 – این خطا مربوط می شود بھ سنسور فریزر – قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور فریزر مقدار اھم سنسور چک شود – سیم ھای
ارتباطی چک شود و در آخر خرابی از مدار برد الکترونیک است – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا 2 – مشکل ارور سنسور یخچال – معیوب بودن سنسور مقدار اھم سنسور چک شود – بررسی سیم ھای مرتبط بھ سنسور – خرابی
از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا 4 – این خطا مربوط می شود بھ سنسور دیفراست فریزر دستگاه – قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور دیفراست مقدار اھم سنسور چک
شود – سیم ھای ارتباطی چک شود و در آخر خرابی از مدار برد الکترونیک است – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز
تماس بگیرید
کد خطا 6 – مشکل ارور از سنسور محیطی می باشد – مقدار اھم سنسور چک شود – ممکن است خرابی از برد باشد – سیم ھای ارتباطی
بررسی شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا 8 – خطای سنسور یخساز – چک کردن مقدار مقاومت سنسور یخساز – خرابی سنسور یخساز – سیم ھای مرتبط بھ سنسور بررسی
شود و در آخر مشکل از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا 13 – علت خطا وربوط است بھ سنسور رطوبت – خرابی سنسور رطوبت سیم کشی چک شود – مقدار اھم سنسور چک شود
تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا 21 – این خطا مربوط می شود بھ فن فریزر – مقدار مقاومت فن فریزر بررسی شود – سوختگی فن فریزر – سیم ھای ارتباطی
بررسی شود و در آخر مشکل از برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا 23 – این خطا مربوط است بھ فن کندانسور – دور پایین فن کندانسور باعث خطا می شود – تعویض فن – دستگاه را از پریز برق
جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا 24 – خطای سیستم دیفراست فریزر
کد خطا 26 – علت ارور از سیستم موتور یخ ساز می باشد – سوختگی موتور – سیم ھای ارتباطی بھ موتور بررسی شود – خرابی از برد
الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا 27 – خطای ھیتر دمپر کشوی مجزا
کد خطا 41 – علت خطا ایراد در برد اصلی دستگاه می باشد – خرابی مدار برد اصلی و یا خرابی برد نمایشگر عدم ارتباط بین دو برد –
دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا 44 – پیغام این خطا مربوط می شود بھ خرابی برد اینورتر – بررسی ارتباط بین برد اصلی و برد اینورتر – ممکن است خرابی از
برد اصلی ھم باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا 46 – خطای خرابی برد الکترونیک – ناھماھنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه – بررسی سیم کشی – دو شاخھ را از پریز برق
کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
کد خطا 71 – مشکل این خطا از دمای غیر طبیعی در فریزر می باشد – چشمک زدن نشانگرھا – دو شاخھ را از پریز برق کشیده و با
مرکز خدمات تماس بگیرید
کد خطا 72 – اشکال این ارور از دمای غیر طبیعی در یخچال می باشد – چشمک زدن نشانگرھا – دو شاخھ را از پریز برق کشیده و با
مرکز خدمات تماس بگیرید
کد خطا 81 – خطای عدم استارت موتور کمپرسور – دو شاخھ را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
کد خطا 83 – خطای جریان غیرعادی در موتور کمپرسور IPM
کد خطا 84 – مشکل این خطا قفل شدن موتور کمپرسور روی دور بالا – دو شاخھ را از پریز برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید
کد خطا 85 – خطای پایین بودن ولتاژ موتور کمپرسور
کد خطا 86 – خطای بالا بودن ولتاژ موتور کمپرسور

25% تخفیف برای ثبت درخواست تعمیر به صورت آنلاین

برندهای تجهیزات

گروه آرمین سرویس با بروزرسانی مداوم دانش تکنسین های فنی خود به صورت تخصصی به عیب یابی و رفع ایراد انواع برندهای خارجی و ایرانی مسلط می باشد

ثبت آنلاین درخواست تعمیر!