Armin Service

ارور ماشین لباسشویی مدیا

E00=درهنگام بروز این خطا لباسشویی به این اشاره دارد که  دستگااه هیچ ایرادی ندارد وباید ریست شود

E10=درهنگام بروز این خطا اشاره به این نکته دارد که اب بیش از حد زمان مورد نیاز جریا ندارد سنسور اب وبرد چک شود

E11=دهنگام بروز این خطا اشاره به این نکته دارد که اب موجود بیش از حد مجاز در داخل دیگ است سنسور سطح اب و برد اصلی چک شود

E12=درهنگام بروز این خطا اشاره به این نکتهدارد که ورود اب زیادی درداخل دیگ احساس میشود شیر برقی سنسور سطح اب وبرد اصلی بررسی شود

E20=این خطا نشا نگره این است که پمپ اب درین به مشکل برخورده است فیلتر پپ اب وسیم کشی بررسی شود

E21=درهنگام بروز این خطا اشاره به این دارد درب لباسشویی قفل نمیشود میکرو سوئیچ برداصلی وسیم کششی بررسی شود

E31= درهنگام بروز این خطا اشاره به این دارد درب لباسشویی قفل نمیشود میکرو سوئیچ برداصلی وسیم کششی بررسی شود

E33=این خطا وارور اشاره به خرابی سنسور سطح اب دارد سیم کشی برداصلی بررسی شود

E34=این خطا اشاره به خراب بودن سنسورحرارتی اب دارد که دمایه اب خوب تشخیص داده نمی شود

E35= این خطا اشاره به خراب بودن سنسورحرارتی اب دارد که دمایه اب خوب تشخیص داده نمی شود

E36=این خطا اشاره به این نکته دارد که المت یا سنسور NTCدچار شکستگی یا قطع مدار شده است سیم کشی وبرد اصلی بررسی شود

E3C= این خطا اشاره به این نکته دارد که المت یا سنسور NTCدچار شکستگی یا قطع مدار شده است سیم کشی وبرد اصلی بررسی شود

E3D=این خطا اشاره به این نکته دارد که برق اصلی ورودی دچار نوسان است واحتمال سوختگیه برد اصلی است بررسی شود

E40=در هنگام بروز این حطا باید به این نکته اشاره کرد که قسمت حافظه برنامه دربرد اصلی دچاره مشکل شده است بررسی کنید قسمت EPEROM

E41= در هنگام بروز این حطا باید به این نکته اشاره کرد که قسمت حافظه برنامه دربرد اصلی دچاره مشکل شده است بررسی کنید قسمت EPEROM

E60=این خطا یا ارور اشاره به خرابی یا اتصال بودن موتور اصلی لباسشوو دارد سیم کشی برد اصلی چک شود

E61=این خطا اشاره به این نکته دارد کهبرد اصل توانایه تشخیص دور موتور لباسشویی را ندارد سنسور دور وسیم کشی بررسی شود

E62= این خطا اشاره به این نکته دارد کهبرد اصل توانایه تشخیص دور موتور لباسشویی را ندارد سنسور دور وسیم کشی بررسی شود

E63=درهنگام بروزاین خطا اشاره به این نکته دارد که نامنزم کار کردن موتور لباسشویی است کهسرعت موتور در3 دقیقه بدون هیچ سیگنالی بیش از صفر شده است

کد خطا وارور لباسشویی الکترو لوکس E10درهنگام بروز این خطا اشاره به این نکته دارد که درزمان 8دقیقه لباسشویی پر از اب نمیشود ورودیه اب شیر برقی سیم کشی چک شود

E11 = درهنگام بروز این خطا اشاره به این نکته دارد که درزمان 8دقیقه لباسشویی پر از اب نمیشود ورودیه اب شیر برقی سیم کشی چک شود

E13 درهنگام بروز این خطا اشاره به این نکته دارد که درزمان 8دقیقه لباسشویی پر از اب نمیشود ورودیه اب شیر برقی سیم کشی چک شود

E20=درهنگام بروز این خطا اشاره به این نکته دارد که پمپ درین از کارافتاده واب لباسشویی تخلیه نمیشود فیلتر اب وپمپ اب درین چک شود

E21 درهنگام بروز این خطا اشاره به این نکته دارد که پمپ درین از کارافتاده واب لباسشویی تخلیه نمیشود فیلتر اب وپمپ اب درین چک شود

E23 درهنگام بروز این خطا اشاره به این نکته دارد که پمپ درین از کارافتاده واب لباسشویی تخلیه نمیشود فیلتر اب وپمپ اب درین چک شود

E24 درهنگام بروز این خطا اشاره به این نکته دارد که پمپ درین از کارافتاده واب لباسشویی تخلیه نمیشود فیلتر اب وپمپ اب درین چک شود

E31=این اروراشاره به این نکته دارد که سطح تشخیص اب به مشکل خورده اب زیاد یا کم است

E32= این اروراشاره به این نکته دارد که سطح تشخیص اب به مشکل خورده اب زیاد یا کم است

E38= این اروراشاره به این نکته دارد که سطح تشخیص اب به مشکل خورده اب زیاد یا کم است

E40= این خطا اشاره به این نکته دارد که درب لباسشویی باز یا بسته نمیشود میکرو سویچ سیم کشی بررسی شود

EF=این خطا اشاره به این نکته دارد که لباسشویی دارایه نشتی است اتصالات بررسی شود

EH=این خطا یا ارور اشاره به این نکته دارد که برق ورودی به برد اصلی کمراز سطح استاندارد است بررسی شود

E3A=این ارور اشاره به این نکته دارد که ولتاژورودیه رل سنسوردما همیشه صفر است

25% تخفیف برای ثبت درخواست تعمیر به صورت آنلاین

برندهای تجهیزات

گروه آرمین سرویس با بروزرسانی مداوم دانش تکنسین های فنی خود به صورت تخصصی به عیب یابی و رفع ایراد انواع برندهای خارجی و ایرانی مسلط می باشد

ثبت آنلاین درخواست تعمیر!