Armin Service

ارور ماشین لباسشویی هایسنس

F01=درهنگام بروز این خطا اشاره به ورودیهاب دارد شیر برقی یا سنسور فشار اب چک شود

F02=درهنگام بروز این اخطار نشان گر این است که اب داخل لباسشویی

F03= درهنگامبروز این خطا اشکال از این است که اب داخل دیگ بهدرستی تخلیه نمیشود پمپ تخلیه وشلنگ خروجی اب بررسی شود

F04=این خطا هنگامی صورت میگیرد که هیتر لباسشویی به مشگل خورده باشد وبرد اصلی چک شود

F05=درهنگام بروزاین خطا معیوب بودن ترمیستور لباسشویی مشکل دارد سیم کشی وبرد اصلی چک شود

F06=درهنگامبروز این خطا اشاره به خراب بودن تاخوی موتور وخود موتور دارد سیم کی وبرد اصلی بررسی شود

F07= درهنگامبروز این خطا اشاره به خراب بودن تاخوی موتور وخود موتور دارد سیم کی وبرد اصلی بررسی شود

F13=درهنگام بروز این خطا اشاره به باز بودن یابستهنشودندرب لباسشویی داد نکته سیم کشی میکروسئیج وبرد اصلی چک شود

UNB=درهنگام بروز این خطا اشاره به بالانس نبودن لباسشویی دارد

FA=این خطا اشاره به خراب بودن شیر برقی دستگا لباسشویی دارد

F24 =در هنگام بروز این مشگل اشاره به خرابیه سنسور فشار اب یا تخلیه پمپ درین دارد سیم کشی وبرد اصلی چک شود

F04=درهنگام بروز این خطا اشاره خرابی هیترمیباشد سنسور و سیم کشی چک شود

F05=اینارور خطا اشاره به خراب بودن سنسور ترمیستور وسنسور دامایه محیط مشکل داره

F07 =درهنگام بروز این خطا اشکال در ترایاک موتور وتاخو موتور است وبرد اصلی مشکل دارد بررسی شود

F08 درهنگام بروز این خطا اشاره خرابی هیترمیباشد سنسور و سیم کشی چک شود

F12 درهنگام بروز این خطا اشاره خرابی هیترمیباشد سنسور و سیم کشی چک شود

F14=درهنگام بروز این خطا ایراد در قسنت حافظ برد اصلی است

F21=درهنگام بروز این خطا ایراد در ارتباط بین برد اصلی وپنل ودیس پلی است بررسی شود

F13=این کد خطا اشاره به خرابیه میکرو سوئیچ درب است سیم کشی وبرد اصلی چک شود

F23=این خطا اشاره به به خرابیه سنسور فشار دارد

F26=این خطا اشاره به خرابیه پمپ درین تخلیه دارد سیم کشی وبرد اصلی چک شود

F27=درهنگام بروزاین خطا اشاره به ارتباط  نداشتن موتور به برد اصلی است بررسی شود

F28=این خطا اشاره به این دارد که موتور وبرد اصلی ایراددارد یا ارتباط ندارن

FOD=این خطا اشاره به تخلیه نکردن اب دیگ لباسشویی وازدیاد کف در دیگ است بررسی شود

25% تخفیف برای ثبت درخواست تعمیر به صورت آنلاین

برندهای تجهیزات

گروه آرمین سرویس با بروزرسانی مداوم دانش تکنسین های فنی خود به صورت تخصصی به عیب یابی و رفع ایراد انواع برندهای خارجی و ایرانی مسلط می باشد

ثبت آنلاین درخواست تعمیر!