Armin Service

ارور ماشین لباسشویی ویرپول

AH=درهنگام بروز این این خطا باید توجه کرد کهاب کافیدرداخل لباسشویی موجود نیست اب ورودی چک شود یاشیربرقی داخل لباسشویی برسی شود

FP=درهنگام بروز اینخطا باید توجه کرد که اب اضافیه لباسشویی به بیرون انتقال پیدانمیکنه باید به پمپدرین وسیم کشی ودر نهایت برد اصلی برسی  شود

FOD=درهنگام بروز این خطا باید توجه کرد که درداخل لباسشویی کف زیادی موجود است برسی شود

FA=درهنگام بروز این خطا باید توجه کرد که اب در لباسشویینشتی دارد باید اتصالات زیر دیگ برسی شود

FH=درهنگام بروزاین خطا بایدتوجه کرد که برق قسمتی ازلباسشویی قطع شده است سیم کشی داخل لباسشویی برسی شود وبردالکترونیک بسی شود

F99= درهنگام بروزاین خطا بایدتوجه کرد که برق قسمتی ازلباسشویی قطع شده است سیم کشی داخل لباسشویی برسی شود وبردالکترونیک بسی شود

F1= درهنگام بروزاین خطا بایدتوجه کرد که برق قسمتی ازلباسشویی قطع شده است سیم کشی داخل لباسشویی برسی شود وبردالکترونیک بسی شود

FDI=درهنگام بروز این خطا یا ارور اشاره به این قسمت دارد که درب لباسشویی بسته نمیشود به زبونه درلباسشویی و میکرو سویچ دربرسی شود

FDI= درهنگام بروز این خطا یا ارور اشاره به این قسمت دارد که درب لباسشوی نمیشود به زبونه درلباسشویی و میکرو سویچ دربرسی شود وبرد اصلی چک شود

25% تخفیف برای ثبت درخواست تعمیر به صورت آنلاین

برندهای تجهیزات

گروه آرمین سرویس با بروزرسانی مداوم دانش تکنسین های فنی خود به صورت تخصصی به عیب یابی و رفع ایراد انواع برندهای خارجی و ایرانی مسلط می باشد

ثبت آنلاین درخواست تعمیر!