Armin Service

نکات ایمنی ونگاه داریه لباسشویی دوو

نکات ایمنی لباسشویی دوو

2نکات ایمنیاین لباسشو ی دوو

1.تنهابرای استفاده در منزلطراحی شده است،از آن استفاده های نامتعارف نکنید.

2.هرگونه تغییر در ساختاردستگاهخطرناک بوده و منجر به آسیب رسیدن به کاربر و دستگاه می شود.

3.وزن دستگاهزیاد می باشد ،بنابراین برای جابجایی و حمل آن باید اصول خاصیرعایت شود )

4.(یافراد یکه با عملکرد دستگاهآشنا نیستندنباید با آنکار کنند.

5.هرگونه تغییری در سیستم آب و برق دستگاهممنوع می باشد.

6.در هنگام نصب مراقب باشید که سیم برق در زیر دستگاه قرار نگیرد

7.قبل از استفاده برای جلوگیری از صدمه دیدندستگاه، همه وسایل بسته بندی و حفاظتی را خارج کنید، عدم انجام این کار منجر به وارد آمدن آسیب جدی به دستگاه می شود.

8.اگر لباسشو ییروی فرش یا موکت قرار داردبایستی مطمئن شوید که هوا آزادانه در زیر آنجریان دا.

9.رددستگاه باید به پریز دارای سیم اتصال به زمین متصل گردد.

10.از اتصال چند دستگاه به یک پریز مشترک خودداری نمائید.

11.در پایان کار با دستگاه، دوشاخه را از پریز جدا کردهو شیر آب را ببندید.

12.با دستان مرطوب دوشاخه را به پریز متصل نکردهو یا آنرا نکشید.

13.برای جدا کردن دوشاخه هرگز سیم اتصال را نکشیدب ،لکه خود دوشاخه را گرفته و از پریز بکشید.

14.تنها لباسهایی که قابلیت شستشو با لباسشوییارند را بشویید و اگر در این مورد شک دارید به برچسب دلباس مراجعه کنید)

15.(قبل از قرار دادن لباسها در دستگاه بررسی کنید که همه جیبها خالی باشند زیرا اشیاء محکم یا نوک تیز مانندسکه، سوزن، میخ، یا حتی سنگ می توانند موجب وارد نمودن آسیبهای جدی به دستگاه شو.

16.دنلباسهای آلوده به مواد نفتی را با لباسشویینشویید،بلکهابتدا لکه ها را با مواد شوینده پاک کرده و صبر کنید تا لباسها کاملاﹰ خشکشوند، سپس آنها را با لباسشوییبشویید.توجه داشته باشید که درب دستگاهرا تا ۱ دقیقه پس از اتمام شستشو یا خاموش کردن نمی توان باز کرد.

17.از قراردادنلباسها روی درب لباسشو یییا وارد کردننیروی اضافی روی درب خودداریکنید.

18.پس از شستشوی پرده و پارچه های بلندفی ،لتر خروج یرا بررسی کرده ودر صورت نیازآنرا تمیز کنید.

19.هرگز دستگاه را تعمیر یا باز نکنید و برای هراقدامیبه مرکزسرویس مشتریانمراجعه نمائید.

20.اگر سیم برق یا دوشاخه آسیب دید، تعویض آن باید بوسیله متخصص مرکز خدمات مشتریانانجام شود.

21.قبل از تمیزکردن وانجام هرگونه سرویسکاری دوشاخه را از پریز جدا کن.

22.دیاز قرار دادن دستگاه در مکانها یروباز و مرطوب خودداری کن یید زرا رطوبت در هنگام کار دستگاه موجب بروز خطر م ی

23.شودهمچنین از پاشیدن آب به قسمت کنترل پانل خودداری کنید. 

24.تعمیر دستگاهفقط باید بوسیله تعمیرکار مجاز مرکز خدمات مشتر انیانجام شود درغیر اینصورت منجر به ی جدی به دستگاه شده و ضمانت نامه آن نیز باطل می شودوارد آمدن آسیبها.

25.کیسه نخی استفاده کنید بگونه ای که لباسها را در آن برای شستشوی جوراب یا لباسهای زیر از یک عددقرار داده و کیسه را گره بزنید.

26.برای تعمیر دستگاه فقط باید از قطعات اصلی استفاده شود.

27.اگر دستگاهرا برای مدت طولانی نیاز ندارید ماﹰ دوشاخه را از برق کشیده و شیرهای ورودی را ببندیدحتهمچنین توصیه می شود که درب دستگاهمه باز بگذارید تا هوا در داخل درام جریان داشته باشدرا نی.

روشبرطرف کردن لکه ها

لکه ها و آلودگیز یهایاد و سخت را باید با عملیات پیش شستشو ییا خساندن از بین برد.

عملیات خیساندن لکه بری لکه های پروتئینی مثل خون، شیر یا سبزه را آسانتر می کند.

پیش شستشو به سست کردن آلودگیها قبل از شستشو کمک می کند.

جهت خیساندن لباسها حتماﹰ از آب ولرم استفاده کنید، آب داغ موجب تثبیت شدن لکه ها می شود.

ید لکه ها را همان زمانیکه بوجود می آیند ازبین ببریدسعی کن.

قبل از برطرف کردن لکه ها ابتدا نوع لکه، مدت زمان ایجاد لکه، نوع لباس و اینکه آیا لباس رنگ ثابت است یا خیر را مشخص کنید.

لکه ها را با آبسرد یا ولرم تمیز کنید. هنگامیکه نیاز به استفاده از مواد سفید کننده است، از سفید کننده ای استفاده کنید که لباس را خراب نمی کند.

بعضی از لکه ها را نمی توان به تنهاییبا لباسشو یی برد و نیاز به شستشو با دست نیز دارند، برای اینکار از بین، ابتدا اینکار را بر روی گوشه ای از لباس انجام دهیدقبل از برطرف کردن هرگونه لکه با دست)از گوشه لکه اخل آن نفوذ کنید، با این روش از بوجود آمدن حلقه سیاشروع کرده و به ده بدور لکه جلوگیری می شود

چند روش از بین بردن لکه ها در زیر آورده شده است:

واکس :ا پاک کنید سپس زیر و روی لباس دوتکه کاغذ جذب کننده با استفاده از پارچه ضخیمی واکس ر)Absorbent paper (قرار دهید و اتوی داغ را روی آن بگذارید. جوهر خودکار وامثال آن :با استفاده از پارچه نرم آغشته به الکل سفیدلباس را تمیز کنید .مراقب باشید که لکه پخش نشود.

8لکه های سیاه و کثیف :

لباس قابلیت شستشو با مواد سفید کننده را دارد، به اگلباسشو ییمقداری مایع سفید کننده اضافه کنید)به جدول و برنامه های شستشومراجعه کنید (و یا قسمت کثیف لباس را در آب اکسیژنه١٠بمدت تا ١٠ ١۵دقیقه قرار دهید.

علائم زرد ناشی از اتو:

پارچه آغشته به محلول آب اکسیژنه١٠را روی لکه قرار داده و با اتوی نسبتاﹰ داغ اتو کنید.

علائم زنگ زدگی)ناشی از قسمتهای فلزی لباس(:بر روی لکه آبلیمو و نمک ریخته و آنرا در آفتاب قرار دهید و سپس بصورت عادی بشویید.

آدامس :که ممکن است آدامس را جدا کنید سپس با پارچه پنبه ای بر روی آن مقداری یخ قرار دهید وتا آنجا آغشته به استون)لاک پاک کن (آنرا پاک کنید.

رنگروغنی :رنگهای تازه را پاک کرده و با مواد خشک شویی)متیل تربانتین( تمیز کنیدو بصورت عادی بشویید.

رنگ پلاستیک: هنگامیکه رنگ هنوز تازه است با آبگرم آبکش یکرده و بصورت عاد یبشو .دییرژلب :را می توان با استفاده از پارچه آغشته به اتر پاک کردلکه های روی لباسهای پشمی یا پنبه ای .لکه های روی لباسهای ابریشمی نیاز به تری کلرواتیلن دارد.

لاک :تکهار داده سپس پشت لباس را استون بمالید و مرتباﹰ کاغذ ای کاغذ جذب کننده روی قسمت لکه دار قریید و این عمل را تا زمان از بین رفتن لکه ادامه دهیدرا تعویض نما.

قیر :حال خود رها کنید سپس با روغن تربانتین آنرا پاک کنیدمقداری کره تازه روی لکه بمالید و مدتی آنرا به .

لکه سبزه وچمن :کمی استن بر روی لکه بمالید سپس آنرا در آبسرد حاوی شوینده آنزیم دار بخیسانید.

خون :فوراﹰ با آب سرد بشوییدو اگر هنوز لکه باقیست آنرا در آب نمک بخیسانید و با صابون بشویید.

کاکائو/شکلات :آنرا در آبسرد حاوی شوینده آنزیم دار بخیسانید .

اگر هنوز لکه باقیست با استفاده از کمی شوینده شسته و با آبسرد آب بکشید.

قهوه: س را بطور عمودی در آب قرار دهید و با آبسرد آب بکشیدفوراﹰ لبا .

اگر هنوز لکه باقیست با استفاده از کمی شوینده و آبگرم)تا جائیکه جنس لباس اجازه می دهد (بشویید.

خامه/بستنی: با آبسرد آبکشی کرده و بصورت عادی بشویید .

اگر هنوز لکه باقیست با استن آنرا از بین ببرید.

9عطر: قسمت مورد نظر را با سرکه سف دیشسته و با آبسرد آب بکشید .

اگر هنوز لکه باقیست با استن تمیز کرده یا آنرا با شوینده آنزیم دار بخیسانید.

تخم مرغ: با شوینده آنزیم دار در آب سرد بخیسانید سپسآبکشی کرده و بصورت عادی بشویید.

میوه: سپس کمی شوینده بر روی لکه ریخته و بصورت عادی بشوییدفوراﹰ با آبسرد آبکشی کنید .

گریس/روغن: لکه دار را بروی کاغذ جاذب قرار دهید و از پشت آن تمقسمتیز کردن را شروع کنید بدین صورت که با استن یا مایع خشک شویی تمیز کرده و بصورت معمولی بشویید.

کپک: لیمو ریخته و در آفتاب قرار داده و بصورت عادی بشوییدبا آبگرم و شوینده بشویید سپس روی آن آب .

برای لباس بوجود نمی آید از سفید کننده استفاده کنیداگز هنوز لکه باقیست و مشکلی.

لجن: لجنهای خشک را با مسواک جدا کنید و با آبسرد آب بکشید.

اگرهنوز لکه باقیست با کمی شوینده آنرا تمیز کنید و بصورت عادی بشویید

25% تخفیف برای ثبت درخواست تعمیر به صورت آنلاین

برندهای تجهیزات

گروه آرمین سرویس با بروزرسانی مداوم دانش تکنسین های فنی خود به صورت تخصصی به عیب یابی و رفع ایراد انواع برندهای خارجی و ایرانی مسلط می باشد

ثبت آنلاین درخواست تعمیر!