Armin Service

نکات ایمنی ونگاه داریه لباسشویی دوو

نکات ایمنی لباسشویی دوو

2نکات ايمنياين لباسشو ي دوو

1.تنهابراي استفاده در منزلطراحي شده است،از آن استفاده هاي نامتعارف نكنيد.

2.هرگونه تغيير در ساختاردستگاهخطرناک بوده و منجر به آسيب رسيدن به کاربر و دستگاه مي شود.

3.وزن دستگاهزياد مي باشد ،بنابراين براي جابجايي و حمل آن بايد اصول خاصيرعايت شود )

4.(يافراد يکه با عملکرد دستگاهآشنا نيستندنبايد با آنكار كنند.

5.هرگونه تغييري در سيستم آب و برق دستگاهممنوع مي باشد.

6.در هنگام نصب مراقب باشيد که سيم برق در زير دستگاه قرار نگيرد

7.قبل از استفاده براي جلوگيري از صدمه ديدندستگاه، همه وسايل بسته بندي و حفاظتي را خارج كنيد، عدم انجام اين کار منجر به وارد آمدن آسيب جدي به دستگاه مي شود.

8.اگر لباسشو ييروي فرش يا موکت قرار داردبايستي مطمئن شويد که هوا آزادانه در زير آنجريان دا.

9.رددستگاه بايد به پريز داراي سيم اتصال به زمين متصل گردد.

10.از اتصال چند دستگاه به يك پريز مشترك خودداري نمائيد.

11.در پايان کار با دستگاه، دوشاخه را از پريز جدا کردهو شير آب را ببنديد.

12.با دستان مرطوب دوشاخه را به پريز متصل نکردهو يا آنرا نكشيد.

13.براي جدا کردن دوشاخه هرگز سيم اتصال را نكشيدب ،لكه خود دوشاخه را گرفته و از پريز بکشيد.

14.تنها لباسهايي که قابليت شستشو با لباسشوييارند را بشوييد و اگر در اين مورد شک داريد به برچسب دلباس مراجعه كنيد)

15.(قبل از قرار دادن لباسها در دستگاه بررسي كنيد که همه جيبها خالي باشند زيرا اشياء محكم يا نوک تيز مانندسکه، سوزن، ميخ، يا حتي سنگ مي توانند موجب وارد نمودن آسيبهاي جدي به دستگاه شو.

16.دنلباسهاي آلوده به مواد نفتي را با لباسشويينشوييد،بلکهابتدا لکه ها را با مواد شوينده پاك كرده و صبر كنيد تا لباسها كاملاﹰ خشکشوند، سپس آنها را با لباسشوييبشوييد.توجه داشته باشيد كه درب دستگاهرا تا ۱ دقيقه پس از اتمام شستشو يا خاموش کردن نمي توان باز کرد.

17.از قراردادنلباسها روي درب لباسشو يييا وارد كردننيروي اضافي روي درب خودداريكنيد.

18.پس از شستشوي پرده و پارچه هاي بلندفي ،لتر خروج يرا بررسي کرده ودر صورت نيازآنرا تميز كنيد.

19.هرگز دستگاه را تعمير يا باز نكنيد و براي هراقداميبه مركزسرويس مشتريانمراجعه نمائيد.

20.اگر سيم برق يا دوشاخه آسيب ديد، تعويض آن بايد بوسيله متخصص مركز خدمات مشتريانانجام شود.

21.قبل از تميزكردن وانجام هرگونه سرويسكاري دوشاخه را از پريز جدا کن.

22.دياز قرار دادن دستگاه در مکانها يروباز و مرطوب خودداري کن ييد زرا رطوبت در هنگام کار دستگاه موجب بروز خطر م ي

23.شودهمچنين از پاشيدن آب به قسمت کنترل پانل خودداري کنيد. 

24.تعمير دستگاهفقط بايد بوسيله تعميركار مجاز مرکز خدمات مشتر انيانجام شود درغير اينصورت منجر به ي جدي به دستگاه شده و ضمانت نامه آن نيز باطل مي شودوارد آمدن آسيبها.

25.کيسه نخي استفاده کنيد بگونه اي که لباسها را در آن براي شستشوي جوراب يا لباسهاي زير از يک عددقرار داده و کيسه را گره بزنيد.

26.براي تعمير دستگاه فقط بايد از قطعات اصلي استفاده شود.

27.اگر دستگاهرا براي مدت طولاني نياز نداريد ماﹰ دوشاخه را از برق کشيده و شيرهاي ورودي را ببنديدحتهمچنين توصيه مي شود که درب دستگاهمه باز بگذاريد تا هوا در داخل درام جريان داشته باشدرا ني.

روشبرطرف كردن لکه ها

لکه ها و آلودگيز يهاياد و سخت را بايد با عمليات پيش شستشو ييا خساندن از بين برد.

عمليات خيساندن لکه بري لکه هاي پروتئيني مثل خون، شير يا سبزه را آسانتر مي کند.

پيش شستشو به سست کردن آلودگيها قبل از شستشو کمک مي کند.

جهت خيساندن لباسها حتماﹰ از آب ولرم استفاده کنيد، آب داغ موجب تثبيت شدن لکه ها مي شود.

يد لکه ها را همان زمانيکه بوجود مي آيند ازبين ببريدسعي کن.

قبل از برطرف کردن لکه ها ابتدا نوع لکه، مدت زمان ايجاد لکه، نوع لباس و اينکه آيا لباس رنگ ثابت است يا خير را مشخص کنيد.

لکه ها را با آبسرد يا ولرم تميز کنيد. هنگاميکه نياز به استفاده از مواد سفيد کننده است، از سفيد کننده اي استفاده کنيد که لباس را خراب نمي کند.

بعضي از لکه ها را نمي توان به تنهاييبا لباسشو يي برد و نياز به شستشو با دست نيز دارند، براي اينكار از بين، ابتدا اينکار را بر روي گوشه اي از لباس انجام دهيدقبل از برطرف كردن هرگونه لکه با دست)از گوشه لکه اخل آن نفوذ کنيد، با اين روش از بوجود آمدن حلقه سياشروع کرده و به ده بدور لکه جلوگيري مي شود

چند روش از بين بردن لکه ها در زير آورده شده است:

واکس :ا پاک كنيد سپس زير و روي لباس دوتکه کاغذ جذب كننده با استفاده از پارچه ضخيمي واکس ر)Absorbent paper (قرار دهيد و اتوي داغ را روي آن بگذاريد. جوهر خودکار وامثال آن :با استفاده از پارچه نرم آغشته به الكل سفيدلباس را تميز كنيد .مراقب باشيد که لکه پخش نشود.

8لکه هاي سياه و كثيف :

لباس قابليت شستشو با مواد سفيد کننده را دارد، به اگلباسشو ييمقداري مايع سفيد کننده اضافه كنيد)به جدول و برنامه هاي شستشومراجعه كنيد (و يا قسمت كثيف لباس را در آب اكسيژنه١٠بمدت تا ١٠ ١٥دقيقه قرار دهيد.

علائم زرد ناشي از اتو:

پارچه آغشته به محلول آب اکسيژنه١٠را روي لکه قرار داده و با اتوي نسبتاﹰ داغ اتو کنيد.

علائم زنگ زدگي)ناشي از قسمتهاي فلزي لباس(:بر روي لکه آبليمو و نمک ريخته و آنرا در آفتاب قرار دهيد و سپس بصورت عادي بشوييد.

آدامس :که ممکن است آدامس را جدا كنيد سپس با پارچه پنبه اي بر روي آن مقداري يخ قرار دهيد وتا آنجا آغشته به استون)لاک پاک کن (آنرا پاک كنيد.

رنگروغني :رنگهاي تازه را پاک کرده و با مواد خشک شويي)متيل تربانتين( تميز کنيدو بصورت عادي بشوييد.

رنگ پلاستيک: هنگاميکه رنگ هنوز تازه است با آبگرم آبکش يکرده و بصورت عاد يبشو .دييرژلب :را مي توان با استفاده از پارچه آغشته به اتر پاک کردلکه هاي روي لباسهاي پشمي يا پنبه اي .لکه هاي روي لباسهاي ابريشمي نياز به تري کلرواتيلن دارد.

لاک :تکهار داده سپس پشت لباس را استون بماليد و مرتباﹰ کاغذ اي کاغذ جذب كننده روي قسمت لکه دار قرييد و اين عمل را تا زمان از بين رفتن لکه ادامه دهيدرا تعويض نما.

قير :حال خود رها كنيد سپس با روغن تربانتين آنرا پاک كنيدمقداري کره تازه روي لکه بماليد و مدتي آنرا به .

لکه سبزه وچمن :کمي استن بر روي لکه بماليد سپس آنرا در آبسرد حاوي شوينده آنزيم دار بخيسانيد.

خون :فوراﹰ با آب سرد بشوييدو اگر هنوز لکه باقيست آنرا در آب نمک بخيسانيد و با صابون بشوييد.

کاکائو/شکلات :آنرا در آبسرد حاوي شوينده آنزيم دار بخيسانيد .

اگر هنوز لکه باقيست با استفاده از کمي شوينده شسته و با آبسرد آب بکشيد.

قهوه: س را بطور عمودي در آب قرار دهيد و با آبسرد آب بکشيدفوراﹰ لبا .

اگر هنوز لکه باقيست با استفاده از کمي شوينده و آبگرم)تا جائيکه جنس لباس اجازه مي دهد (بشوييد.

خامه/بستني: با آبسرد آبکشي کرده و بصورت عادي بشوييد .

اگر هنوز لکه باقيست با استن آنرا از بين ببريد.

9عطر: قسمت مورد نظر را با سرکه سف ديشسته و با آبسرد آب بکشيد .

اگر هنوز لکه باقيست با استن تميز کرده يا آنرا با شوينده آنزيم دار بخيسانيد.

تخم مرغ: با شوينده آنزيم دار در آب سرد بخيسانيد سپسآبکشي کرده و بصورت عادي بشوييد.

ميوه: سپس کمي شوينده بر روي لکه ريخته و بصورت عادي بشوييدفوراﹰ با آبسرد آبکشي کنيد .

گريس/روغن: لکه دار را بروي کاغذ جاذب قرار دهيد و از پشت آن تمقسمتيز کردن را شروع کنيد بدين صورت که با استن يا مايع خشک شويي تميز کرده و بصورت معمولي بشوييد.

کپک: ليمو ريخته و در آفتاب قرار داده و بصورت عادي بشوييدبا آبگرم و شوينده بشوييد سپس روي آن آب .

براي لباس بوجود نمي آيد از سفيد کننده استفاده کنيداگز هنوز لکه باقيست و مشکلي.

لجن: لجنهاي خشک را با مسواک جدا کنيد و با آبسرد آب بکشيد.

اگرهنوز لکه باقيست با کمي شوينده آنرا تميز کنيد و بصورت عادي بشوييد

25% تخفیف برای ثبت درخواست تعمیر به صورت آنلاین

برندهای تجهیزات

گروه آرمین سرویس با بروزرسانی مداوم دانش تکنسین های فنی خود به صورت تخصصی به عیب یابی و رفع ایراد انواع برندهای خارجی و ایرانی مسلط می باشد

ثبت آنلاین درخواست تعمیر!