Armin Service

کد خطا وارور لباسشویی سامسونگ

HD-5E-E5=درهنگام بروز این اروریا خطا به تخلیه نکردن اب داخل دیگ اشاره میکند وفیلتر پمپ درین وسیم کشی چک شود

3E=درهنگام بروز این خطا اشاره به درست عمل نکردن برد اصلی دستگاه دارد وسیم کشی چک شود موتور اصلی چک شود وسوکت درست اتصال پیدا نکرده برسی شود

8E=درهنگام این خطا به سنسور داخلدیگ چک شود سیم هایه مربود به سوکت برسی شودودرنهایت برد اصلی چک شود

PF-2F-9E=درهنگام بروز این خطا اشاره به این دارد که وضعیت ولتاژبرق مصرف کننده زیاد است برد اصلی چک شود

 

AE-3E=در هنگام بروز این خطا اشاره به ارتباط بین برد اصلی وپنل دارد برسی شود

12E-BE=این خطا یا ارور اشاره بهاین دارد سویچ رله اصلی هایی که برد را نگاه داشته است یک سره شده است دکه اصلی پاور به دلیل این که گیر کرده وداخل مانده به مدت 12ثانیه این ارور را میزند

14E-BE= این خطا یا ارور اشاره بهاین دارد سویچ رله اصلی هایی که برد را نگاه داشته است یک سره شده است دکه اصلی غیر  پاور بصورت متناوب نگاه داشته شده دلیل این که گیر کرده وداخل مانده به مدت 12ثانیه این ارور را میزند

18E-DE2=درهنگام بروز این خطل اشاره به اتصالی رله اصلی دارد برسی شود

CE=درهنگام بروز این خطا اشاره به این دارد که دمایه اب درهنگام شستوشو بالایه 55 درجه است وعمل تخلیه صورت نمیگیرد وسنسور دما اب دیگ لباسشویی خراب است برسی شود

DE=درهنگام بروز این خطا اشاره به این دارد که درب لباسشویی بسته یاباز نمیشود میکروسویچ برسی شود ودرنهایت برد اصلی چک شود

DE1= درهنگام بروز این خطا اشاره به این دارد که درب لباسشویی بسته یاباز نمیشود میکروسویچ برسی شود ودرنهایت برد اصلی چک شود

DE2= درهنگام بروز این خطا اشاره به این دارد که درب لباسشویی بسته یاباز نمیشود میکروسویچ برسی شود ودرنهایت برد اصلی چک شود

FE=در هنگام بروز این خطا اشاره به این نکته دارد که فن لباسشویی درست کار نمی کند برسی شود

HE-E5=درهنگام بروز این خطا اشاره به این داردکه اب گرم نیشود هیتروسیم کشی  لباسشویی برسی شود

HE1-E1= درهنگام بروز این خطا اشاره به این داردکه اب گرم نیشود هیتروسیم کشی  لباسشویی برسی شود

EC= درهنگام بروز این خطا اشاره به این داردکه اب گرم نیشود هیتروسیم کشی  لباسشویی برسی شود

HE3-HE2= درهنگام بروز این خطا اشاره به این داردکه اب گرم نیشود هیتروسیم کشی  لباسشویی برسی شود

LE-11E=درهنگام بروز این خطا اشاره به این دارد که باسشویی دارایه نشتی اب است دیگ واتصالات لباسشویی برسی شود

LE1-E9= درهنگام بروز این خطا اشاره به این دارد که باسشویی دارایه نشتی اب است دیگ واتصالات لباسشویی برسی شود

E3-OF-OE=این خطا اشاره به این دارد که اب دیگ لباسشویی بیش از حد مجاز است

EU-TE1= این اروراشاره خراب بودن سنسور دما دارد برسی شود

TE2-TE3= این اروراشاره خراب بودن سنسور دما دارد برسی شود

UE-E4-DC=این ارور خطا اشاره به متعادل نبودن لباسشویی دارد وتراز نیست پایه هایه لباسشویی برسی شود

SUD=این خطا یا ارور اشاره به کف زیادی داخل دیگ است برسی شود

E1-E7-LE=این خطا یا ارور به این نکته اشاره دارد که سنسورصتح اب مشگل دارد برسی شود

E3-EA-EB-AE-=این اروراشاره به این دارد که موتور از حرکت ایستاده متور برسی شود تاخو موتور برسی شود سیم کشی وبرد اصلی چک شود

3E1-3E2-3E3-3E4= این اروراشاره به این دارد که موتور از حرکت ایستاده متور برسی شود تاخو موتور برسی شود سیم کشی وبرد اصلی چک شود

4ED-4E1-E8-4E2=این ارور اشاره به این دارد اب داخل دیگ لباسشویی تخلیه نمیشود فیلتر پمپ درین وبرد اصلی چک شود

6E1-6E2= این اروراشاره به این دارد که موتور از حرکت ایستاده متور برسی شود تاخو موتور برسی شود سیم کشی وبرد اصلی چک شود

 

6E3-6E4= این اروراشاره به این دارد که موتور از حرکت ایستاده متور برسی شود تاخو موتور برسی شود سیم کشی وبرد اصلی چک شود

 

6E5=این خطا اشاره به این دارد که کانکتورهایه سیمکشی ها مشکل دارد قسمت وتور وبرد اصلی برسی شود

6E6-6E7=درهنگام بروزاین خطا اشاره به سنسور تشخیص سطح اب مشکل دارد برسی کنید

E1= این خطا اشاره به خرابیه شیر برقی دارد سیم کشی وبرد هم برسی شود

E2=این اروراشاره به تخلیه نکردن اب داخل دیگ میدهد

E3=این خطا اشاره به این دارد اب زیادی وارد دیگ لباسشویی میشود برسیشود

E4=این ارور اشاره به این دارد که لباسشویی درحالت بی تعادلی است وتراز نیست برسی شود

E5=این ارور اشاره به این دارد اب لباسشویی گرم نمیشود اشاره به خرابیه هیتر لباسشویی دارد

E7=این خطا اشاره به خرابیه سنسور فشاردارد برسی شود

E8=این خطا یا ارور اشاره به این دارد که دمایه اب لباسشویی خیلی بالاست یا پایین است سنسور لباسشویی برسی شود

E9=این ارور نشان ازنشتیه اب در دیگ لباسشویی میده اتصالات  برسی شود

EA=این خطا یا ارور اشاره به خرابیه تاخویا موتور است برسی شود

ED=این ارور اشاره به ایندارد که ارتباط بین برد اصلی با موتور قطع شده است برسی شود

EC=این ارور خطا اشاره به این دارد که ترمیستوریاسنسور دما به مشکل خورده دمایه اب بهدرستی تشخیص داده نمیشود

25% تخفیف برای ثبت درخواست تعمیر به صورت آنلاین

برندهای تجهیزات

گروه آرمین سرویس با بروزرسانی مداوم دانش تکنسین های فنی خود به صورت تخصصی به عیب یابی و رفع ایراد انواع برندهای خارجی و ایرانی مسلط می باشد

ثبت آنلاین درخواست تعمیر!